Sédatif PC

Typ: Lék bez předpisu Kategorie: homeopatikum Výrobce: BOIRON

Lék není na předpis

Sédatif je homeopatický volně prodejný lék, tzv. homeopatická specialita neboli polykompozitní přípravek. Homeopatická specialita je léčivý přípravek skládající se z více léčiv jednosložkových. Sédatif obsahuje 6 jednosložkových homeopatik v jedné tabletě.

Dávkování homeopatik není závislé na věku ani hmotnosti pacienta. Přípravek by se měl podávat minimálně čtvrt hodiny před jídlem a 15 min po jídle, kdy ústa by měla být čistá. Při používání homeopatických přípravků by pacient neměl současně užívat silné aromatické látky jako je např. kofein v kávě, silném čaji, mentol, silně fluorované zubní pasty. Homeopatický přípravek je použitelný po dobu 5 let, nesmí se však vystavovat vysokým teplotám, přímému světlu nebo rentgenovému záření. Homeopatická léčba funguje ale pouze v případě, že je zachován funkční imunitní systém člověka. Pokud je pacientova imunita již narušena a choroba je v pokročilém stadiu, homeopatický lék už nepomůže a musí být použito klasické léčivo.

1. CO JE SÉDATIF PC A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

SÉDATIF PC je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii.
V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SÉDATIF PC UŽÍVAT

Neužívejte SÉDATIF PC
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku.

Zvláštní opatrnosti při užití přípravku SÉDATIF PC je zapotřebí
Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte ho předtím, než začnete tento přípravek užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
SÉDATIF PC nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku SÉDATIF PC
Obsahuje monohydrát laktózy.

3. JAK SE SÉDATIF PC UŽÍVÁ

Orální podání.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku je:

Děti a dospělí:
1-2 tablety 3× denně: ráno, v poledne a večer.
Tablety nechat rozpustit pod jazykem.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i SÉDATIF PC nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.

Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK SÉDATIF PC UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°C v blistru v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem
a vlhkostí.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Neužívejte SÉDATIF PC po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.

Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných účinných látek bez dosud známých nežádoucích účinků.

O správném použití přípravku SÉDATIF PC se prosím informujte u odborníka na homeopatii –
u lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo na internetové adrese této služby: http://vpois.boiron.cz.

Zkušenosti uživatelů s lékem Sédatif PC

Přidejte zkušenost s lékem